program konferencjiCenzura i propaganda1

program konferencjiCenzura i propaganda2